Projektet

Levande landsbygd och regional utveckling
S:t Olavsleden går idag bitvis genom områden som traditionellt sett inte har någon stark reseanledning. Projektet vill där bidra till att skapa en turistisk utveckling. Genom att uppmärksamma och främja lokalt ideellt engagemang bidrar vi till att natur- och kulturarvet bevaras och landsbygdens potential tillvaratas.
  • Projektägare är Östersunds kommun. Medaktörer är Sundsvalls kommun, Näringslivsbolaget i Sundsvall AB, Ånge kommun, Bräcke kommun, Krokoms kommun och Åre kommun.
  • Finansiering: Europeiska regionala utvecklingsfonden i samarbete med kommuner och regioner längs ledens sträckning.
  • Projekttid: 28 juni 2019 – 31 september 2022
  • Huvudmål: Projektet ska i ett samarbete skapa goda förutsättningar för att näringslivet ska växa, förnyas och kontinuerligt vidareutveckla sin konkurrenskraft på en nationell och internationell marknad.

Syftet med projekt ”S:t Olavsleden – ett steg i regional utveckling” är att stärka regionens attraktivitet och konkurrenskraft genom att i ett regionalt samarbete stötta små och medelstora företag i deras utveckling samt främja en levande landsbygd. Projektet skall även bidra till att stödja de regionala utvecklingsstrategierna i Jämtland Härjedalen och Västernorrland samt bevara och utveckla länens unika natur- och kulturarv och dess attraktivitet.

Detta projekt är ryggraden för utvecklingen av S:t Olavsleden och är av största betydelse för en rad andra utvecklingsprojekt som har S:t Olavsleden som grund, exempelvis Pilgrim utan gränser.

S:T OLAVSLEDEN SOM EN DEL AV NÄRINGSLIVSUTVECKLINGEN

Målet med projektet är att näringslivet ska märka en större effekt av S:t Olavsleden. Många företagare längs med leden tar redan idag emot vandrade gäster under sommaren, men genom utbildning och stöttning vill vi under projektet hjälpa företagarna att nå nästa nivå i sitt företagande. Framförallt vill projektet stötta kulturella och kreativa företag för att skapa förutsättningar för kulturutövare att leva och verka både i stad och landsbygd. Dessutom finns stor potential för nya företag att starta längs leden. Både boendeanläggningar och aktivitetsföretag. Detta främjar projektet och vi jobbar aktivt för att stötta de som vill starta upp en verksamhet.

Projektet har en tydlig målbild som innebär att varje part i projektet ska jobba med näringslivsutveckling i respektive kommun.

NYTT BESÖKSMÅL VÄXER MED MARKNADSFÖRING

S:t Olavsleden är en unik tillgång med stora möjligheter, men det tar tid att utveckla ett nytt besöksmål. Empiriska studier visar att det tar cirka sju år och arbete via andra projekt gör att när detta projekt startade var vi inne på år fyra av utveckling. Vi kommer under projektets tid att bedriva offensiv marknadsföring via hemsida och sociala medier samt fortsätta ett tidigare lyckosamt pressarbete. Med varumärket S:t Olavsleden vill vi sätta regionen på den internationella kartan och bli, ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, en naturlig nyckel till regional och lokal besöksnäring.

SAMVERKAN STÅR I FOKUS

Sammanfattningsvis vill vi under denna projektperiod bygga vidare på det stabila nätverk av aktörer och privatpersoner som tror och vill satsa på S:t Olavsleden. Detta genom att fortsätta utveckla det som redan är bra, men även hitta nya utvecklingsvägar för att locka nya målgrupper till leden samt möjliggöra för fler företag att starta upp och växa utifrån S:t Olavsledens potential.

En del i arbetet blir att etablera ett regionalt affärsnätverk där vi kan samla entreprenöriella krafter under ett gemensamt varumärke och identifiera, konkretisera och stärka potentiella affärsmöjligheter kopplade till S:t Olavsleden. I detta arbete får berörda kommuner en nyckelroll.